Kamis, 14 Juni 2012

Sulúk Pêdhalangan Wayang PurwaAtúr Pangiríng
SULÚK PADHALANGAN ABÅSÅ JÅWÅ KINÅ
ÍNGKANG LÊRÊS TUWÍN KATRANGANÍNG
TÊMBÚNG - TÊMBÚNGIPÚN
Kaimpún déníng :
S. Padmósoekótjó
Selanjutnya...
 
Pitêdhah Cêkak
Pitêꧤah Cêkak Pamaósipún Jawi Kinå.
1. Aksårå Latin íng Jawi Kinå umumipún pamaósipún sami kaliyan íng   
   Jawi Énggal.
2. Vokal kawaós limrah : a, i, ê, é, è, u, o
3. Vokal kawaós panjang : , , ê,  (ê panjang), , ai (kadós é panjang), 
   au (kadós o panjang)
4.  kawaós rê (aksara Jawi sandhangan kêrêt).
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 01
Lêng lêng rmya nikang aangka kumêar mangrêngga rm níng puri, mangkin tanpa pasiríng halêp ikang umah ms lwir murúb ríng langit têkwan sarwwa manik tawíngnya sinawúng skt sêkar níng suji, unggwan Bha
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 02
Lêngêng gati nikang hawan abh abh niking Hastina, samantara tikèng têgal Kuru narryyå Krêsnan laku, sirang Paraurma Kawa Janåkdulúr Nrådå, kapanggih irikang têgal miluri kryya sang Bhupati.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 03
Irika ta sang Gahtotkaca kinón mapagrkkasuta, têkap ira Krêsna Partha manêkêr muji akti nira, sang inujaran wawang masêmu garjjita hara marêk, wawacana bhagya yan hana pakon ri patik nêrpati.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 04
Mèh rahinsêmu bng hyang arua kadi nétra níng ogha rapuh abda ni kokila ríng kanigara saketer ni kidung níng akng, lwir wuwus íng wini paca papêtak íng ayam wana ríng pagagan, mrk anguhuh bhramarngbhasa kusuma ríng parahasyan arm.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 05
Jahn yhning talaga kadi langit, mambang tang ps wulan upama nik, wintang tulyana kusuma ya sumawur, lumr pwékang sari kadi jalada.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 06
Tatklan npa Ka tan tulus ankra ri iwara Jhmawsuta, ngk munggah sira klih íng ratha têkêr tumihangakên ikang arottama, tan wyarthn magawé pupug ni guna sang i lêsu mari ktarojwala, têkwan puh lumihat ri sang wara ikaꧤi karaa ni gupé nirlaga.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 07
Niyata laruta sakwèhníng yodh sakurukula, ya tan angutusa sang ri Bhisma Drona sumuruda, tuwi pêtêng i walêk ning réwangdé lêwu wulangun, wêkasan awa têkap ning rh lumrꧤêti lêb.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 08
Kilyan sangka rik ta tman arêpatrèhnyabalé kcana, obhbhr mahêníng pawal natar ikrok mutyah rraras; waiꧤryymaranla bapra ni pagêr tujungnya mantên lumng, muntab hintên i gopuranya macawintên sryyakntijwawala.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 09
Mulat mara Sang Arjjunsêmu kamnuan ksrêpan ri tingkah i musuh nirn paꧤa kadang taya wwang wanèh, hana pwa na anak íng yayah mwang ibu lèn uwwnggêh paman, makadi npa alya Bhsma sira sang dwijnggéh Guru.
Selanjutnya...
 
Sulúk Padhalangan 10
Ngk krodha Kå mangadêg såkå ring pahman, munggwíng natar sirå wibuh kadi Klamtyu, mintanakên krama niran tuhu Wiumrtti, ll triwikrama makwak ikang triloka.
Selanjutnya...
 

0 komentar