Kamis, 26 Juli 2012

Mengenal Beragam Jenis Kitab HadisAl-ajza

Kitab yang menghimpun hadis dalam satu topik tertentu. Contohnya Kitab al-Fara’id, yang menghimpun hadis tentang masalah waris. Kitab itu disusun oleh Zaid bin Sabit.

Al-atraf
Kitab yang menghimpun hadis hanya pada awal matannya saja, tanpa menyebut matan hadis seutuhnya. Contohnya, penulisan hadis yang artinya ‘’setiap amalan itu dimulai dengan niat’’, hadis riwayat jemaah ahli hadis.

Al-Mustadrak
Kitab yang menghimpun hadis tertentu yang memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Misalnya, Al-Mustadrak ala as-Sahihain yang disusun oleh al-Hakiman An-naisaburi.

Al-Mustakhraj

Kitab yang menghimpun hadis yang diambilkan dari salah satu kitab hadis dengan menggunakan sanad yang berbeda dengan sanad hadis yang dirujuknya atau buku induknya. Misalnya Mustakhraj yang disusun oleh Muhammad bin Ya’qub asy-Syaibani an-Naisaburi.

Al-Jami 

Kitab yang menghimpun delapan pokok masalah, seperti akidah, hukum, tafsir, etika makan dan minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi SAW, akhlak, serta perbuatan baik dan buruk.

Al-Musnad
Kitab hadis yang penyusunan hadisnya didasarkan atas urutan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Contohnya, Musnad Ibnu Hanbal.

Al-Mu’jam

Kitab hadis yang merupakan kamus besar yang di dalamnya memuat hadis berdasarkan nama sahabat, guru, kabilah, atau menurut tempat hadis didafatkan yang diurut secara alfabetis.

As-Sunan

Kitab Hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, yang didalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif, dengan memberi penjelasan terhadap hadis itu. Contohnya, Sunan at-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, dan Sunan an-Nasai.


source

0 komentar